Avacs Chat


16 - ليست كساني كه تاج دارند در كجاست ؟

جواب =  <براي مشاهده ليست تاج داران يك روم اين مراحل را طي ميكنيم : Press 6 -> About room -> More -> List of moderators.


17 - antiflood چيست ؟

جواب =  < كساني كه ايدي جديد ميسازند و باعث بي نظمي و flood  در روم ميشوند با روشن كردنantiflood ديگه نميتوانند چت كنند و پيام در روم بدهند البه فقط ايدي هاي جديد كه rating  زير 50 دارند . و براي روشن كردن antiflood بايد شما تاج داشته باشيد !


18 - چگونه استفاده كردن از تاج ؟

جواب =  <براي اينكه كسي را از نوشتن در روم منع كنيم يا (read only) كردن  بايد روي ايدي كسي كه باعث بي نظمي در روم شده كليك 6 زده اين مراحل را طي كنيد : press 6 -> Set “Read only” و بعد يه صفه باز ميشه كه علت r.o  شدن را بايد بنويسيم و ok  را بزنيم !


19 - چگونه در اوردن از R.o  ؟

جواب =  <براي اينكار اين مراحل را طي كنيد : Press 6 -> About room -> More -> In “Read Only” mode و در اينجا ليست كساني كه r.o شدن را مشاهده ميكنيد و براي خارج كردن ار r.o  بر روي ايدي مورد نظر رفته و گزينه  Forgive را ميزنيد !20 - چرا من در رومهاي ديگر تاج ندارم ؟

جواب =  <شما براي گرفتن تاج بايد در هر روم از owner  ان روم در خواست تاج كنيد  !


21 - چگونه ميتوانيم روم بسازيم ؟

جواب =  <براي ساختن روم اول بريد : Press 4 -> Chat rooms -> و بعد در اينجا يكي از public  يا private انتخاب ميكنيد بعد از انتخاب وارد  ان ميشويد و در انجا menu را زده و گزينه creater room  را انتخاب ميكنيد و بعد يه صفه باز ميشه كه در انجا نام روم را مينويسيم و ok  ميزنيم !


22 - چگونه ميتوانيم در روم خود تاج بدهيم يا تاج بگيريم ؟

جواب =  <براي دادن تاج اين مراحل را طي كنيد : Press 6 -> About room -> More -> Add moderator و در اينجا با انتخاب هر ايدي و زدن add ميتوانيم تاج بديم !  و براي گرفتن تاج به ليست تاج دارا ميرويم و در انجا بر روي ايدي مورد نظر رفته و delete را ميزنيم !


23 - چگونه ميتوانيم به روم امتياز (vote) بدهيم ؟

جواب =  <براي دادن امتياز به روم اين مراحل را طي كنيد : press 4 -> Purse and Services -> Vote for room.


24 - چگونه ميتوانيم پيامهاي خصوصي(private) خود را ببنديم ؟

جواب =  <براي بستن ان اين مراحل را طي كنيد: Press 4 -> Settings-> Accept private messages -> Accept from contact book only.


26 - purse  چيست و چگونه از ان استفاده كنيم ؟

جواب =  < purse پول اواكس است و كاربردهاي زيادي دارد . ميتوانيم استفادهاي زيادي از  purse كنيم مثلا : براي دادن newsline  براي بازي كردن براي عوض كردن رنگ private  و اسم روم و براي دادن امتياز به روم و دادن امتياز به عكس يا خودمون براي SM  شدن و............

 

27 - بازيهاي اواكس كجاست ؟

جواب =  <براي بازي كردن به اينجا برويد : press 4 -> Purse and Services ->Roulette or  bonusolizator

 

28 - چگونه ميتوانيم newsline(تيتر بالاي صفه)  بدهيم ؟

جواب =  <اگر شما در حساب خود purse داريد به اين ترتيب عمل كنيد : Press 4 -> Purse and Services -> Add news Or Post advertisement

 Add news  اين نياز به  0.10$  داره و فقط يكبار مياد رد ميشه ميره . ولي اين post advertisement  نياز به 2.5$ داره كه 24 ساعت نمايش داده ميشه !

 

29 - چگونه ميتوانيم رنگ پيام خصوصي (private) را عوض كنيم ؟

جواب =  <براي عوض كردن ان شما نياز به 2$  داريد و مدت اعتبار ان از زمان فعال سازي 3 روز ميباشد و براي فعال كردن ان به اين ترتين عمل كنيد:  Press 4 -> Purse and Services -> Private message

 

30 - چگونه ميتوانيم به Admin  پيام بديم ؟

جواب =  <براي اينكار ابتدا : press 4 -> help -> Message to admin -> و در اينجا شما شما با انتخاب گزينه مورد نظر پيام خود را متوانيد بفرستيد !

 

NEXT  PAGE