Avacs Chat




Profile (1)=< شما ميتوانيد اطلاعات خودتان را از اينجا مشاهده كنيد ويا انها را تغيير بديد !


Room (2)=< بعد از انتخاب اين بخش شما فهرست رومها را خواهيد ديد !


Users (3)=< بعد از انتخاب اين بخش شما فهرست users را خواهيد ديد !


Top rooms (4)=< شما از اينجا ميتوانيد برترين رومها را مشاهده كنيد !


Public rooms (5)=< شما از اينجا ميتوانيد رومهاي عمومي را مشاهده كنيد !


Country rooms (6)=< شما از اينجا ميتوانيد رومهاي رسمي را مشاهده كنيد !


Rooms (7)=< شما از اين قسمت ميتوانيد چك كنيد افراد انلاين در روم را و تعدهد انها را عددي كه در سمت راست نوشته شده تعداد زن و عدد سمت چپ تعداد مرد را نمايش ميدهند !


Contact book (8)=< شما از اين قسمت ميتوانيد فهرست دوستان خودتان را ببينيد كه از قبل انها را به اين فهرست اضافه كرده ايد !


Avacs gallery (9)=< شما پس از كليك بر روي اين قسمت به بخش البومهاي عكس خواهيد رفت ، شما ميتوانيد البوم بوجود بياوريد و به عكسهاي خود اضافه كنيد عكس مورد نظرتان را !


Message (10)=<‌ شما در اينجا متني كه ميخواهيد بفرستيد را تايپ ميكنيد !


Enter (11)=< شما هنگامي كه متني را نوشته ايد ، با زدن اي كليك enter متن مورد نظر شما وارد صفحه روم خواهد شد !


Moderating of room (12)=<‌ اين گزينه براي كساني است كه در ان روم تاج دارند و با كليك بر روي ان ميتوانيد ليست كساني كه r.o شده اند و چه كس انها را r.o كرده يا از r.o در اورده يا كساني كه تاج گرفته اند و يا تاج پر شده اند و همچنين ميتوانيد اطلاعات روم را مشاهده كنيد از قبيل rating  يا owner روم و....


Change settings of chat (13)=< شما با استفاده از اين گزينه تنظيماتي از قبيل پاك كردن همه پيامهاي روم يا گذاشن تاريخ و... ميتوانيد برخوردار شويد !



Change avatar (14)=< شما با استفاده از اين گزينه ميتوانيد براي ايدي خودتان يك عكس انتخاب كنيد !


Change color of message (15)=<‌ شما ميتوانيد رنگ پيام خودتان را انتخاب كنيد !


Load file(16)=< شما ميتوانيد اپلود كنيد يك فايل يا قرار بديد عكس يا يك تكست در روم !


Add link(17)=< شما ميتوانيد يا استفاده از اين گزينه : اضافه كنيد يك عكس يا يك فيلم يا يك ملودي يا يك لينك سايت !


Add additional smiley(18)=< شما ميتوانيد با استفاده از اين گزينه شكلكهاي جديد اضافه كنيد !


Add smiley(19)=<‌ پس از انتخاب اين گزينه شما ميتوانيد استفاده كنيد از شكلكهاي ساده !