Avacs Chat

آيا تازه وارد هستيد

  1. 1 - چرا اين برنامه چت هستند اهسته در برابر ديگر برنامه ها ؟

جواب = <در برنامه چت سريع ما نميبينيم جواب خيلي پيامها . اما در اواكس چت ما ميبينيم همه پيامها را و بخوبي پاسخ ميدهيم به ان. و اگر شما فقط انرا سريع ميخواهيد اين مراحل را طي كنيد =< (press * -> settings -> choose turbo off and connection socket)

وبراي ديدن مقدار چت يا rating  مراحل زير را طي كنيد =  (press 6 -> who in room -> select any nick and press INFO - rating).


2 - چگونه ميتوانيم صداي برنامه را قطع و وصل كنيم ؟

جواب = <براي اينكار اين مراحل را طي كنيد : press * -> settings -> sound (on/off).


3 - چگونه ميتوانيم رنگ پي ام عوض كنيم ؟

جواب = <براي اينكار اين مراحل را طي كنيد : Press 4 -> settings -> color in chat -> you can change color of text here.


4 - rating  چيست ؟

جواب =   rating <به جمع تعداد پيامهاي فرستاده شده ميگويند . و اگر شما بتوانيد سريع چت كنيد و پيامهاي زيادي بفرستيد يه عنواني به شما تعلق ميگيره كه در زير همه اونها رو توضيح دادم !

        Novice                 ->  0            to  99
        Amateur               ->  99         to    499
        Company-keeper ->  500        to 1999
        Hunter                 ->  2000       to  4999
        Veteran                ->  5000       to  24999
        Elder                    -> 25000      to  99999
        Chat’s long-liver  -> 100000   to  299999
        Neo                      ->  more than 300000

5 - چگونه از شكلكاي برنامه استفاده كنيم ؟

جواب =  <هر شكلكي واسه خودش كد مخصوصي دارد كه ميتوانيد براي مشاهده انها به اين ترتيب عمل كنيد = press 4 -> Help -> Smiley list  شما ميتوانيد اينجا كد شكلكهارو ببينيد !


6 - چگونه ميتوانيد اسم ايدي عوض كنيد ؟

جواب =  < به اين ترتيب عمل كنيد : خوب اينجا ميتونيد اسم ايدي خودتونو تغيير بديد  Press 4 -> profile ->


7 - چگونه ميتونيم بريم به يه روم ديگه ؟

جواب =  <براي اينكا بايد : Press 4 -> Chat rooms ->  بزنيد و در اونج رومها نمايش داده ميشوند كه رومهاي رسمي در by countries و روم هاي عمومي در public  و رومهاي خصوصي در private  قرار دارند كه شما با كليك بر روي هر كدام از اينها ميتوانيد ليست رومها را مشاهده كنيد و وارد انها شويد !


8 - چگونه دوستان خود را به ليست اضافه كنيم ؟

جواب =  <براي اينكا ميتونيد رو ايدي دوستتان دكمه 6 رو زده و گزينه دوم يعني Add to contacts book را بزنيم


9 - ليست دوستان ( (contact book ما كجاست ؟

جواب =  <براي پيدا كردن ان اين مراحل را طي كنيد : Press 4 -> Community -> Contacts book.


10 - چگونه ميتوانيم روي ايدي عكس بزاريم ؟

جواب =  <براي گذاشتن عكس بر روي ايدي اول اي مراحل را طي ميكنيم Press 4 -> Profile -> Photo وبعد از اينكه photo  را زديد add from file  انتخاب كرده و عكس مورد نظر را انتخاب كنيد و بر روي ايدي خود قرار دهيد !


11 - چگونه قرار دادن لينك يا عكس در روم ؟

جواب =  <براي اينكار بايد اول : Press 6 ->  Link to chat بزنيم و بعد از انجا گزينه مورد نظر را انتخاب ميكنيم !


12 - تاج چيست ؟

جواب =  <تاج يك نيرو است . كساني كه تاج دارند ميتوانند كساني رو كه باعث ميشوند تا نظم روم به هم بخورد را از روم بيرون كنند يا ميتوانند انتي فولود روشن كنند كه در ادامه در مورد هر يك توضيح خواهم داد !


13 - چگونه تاج بگيريم ؟

جواب =  < فقط شما ميتوانيد دريافت كنيد تاج را از owner  روم . و هر رومي واسه خودش يه شرايطي داره كه ميتونيد اونو از owner  روم بپرسيد !


14 - از كجا ميتوانيم owner  روم پيدا كنيم ؟

جواب =  < اول اين مراحل را طي كنيد Press 6 -> About room -> Owner بعد اون ايدي كه جلو  owner نوشته owner  روم بشمار مياد !


15 - moderatorكيست ؟

جواب =  <به كساني كه در روم تاج دارند و وظيفه كنترل روم را دارند moderator  گويند !


NEXT PAGE